Перечень документов по учебной работе на 2023-2024 учебный год

  2023-2024 оқу жылындағы оқу жұмысы бойынша құжаттар тізімі / Перечень документов по учебной работе на 2023-2024 учебный год

  Атауы

  Ғылыми кеңесте бекітілген хаттаманың күні мен нөмері

  1

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің академиялық саясаты/Академическая политика ЗКУ им.М.Утемисова

  №3, 28.11.2022

  2

  М.Өтемісов атындағы БҚУ академиялық комитеті туралы ереже/Положение об академическом комитете ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  3

  Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру туралы ереже/Положение о формировании образовательных программ

  №5, 29.01.2024

  4

  М.Өтемісов атындағы БҚУ ерекше білім беруді қажет ететін тұлғалар үшін білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру туралы ереже/Положение о порядке реализации образовательных программ для лиц с особыми образовательными потребностями ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  5

  Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ереже/Положение по организации самостоятельной работы обучающихся

  №1, 27.08.2022

  6

  Силлабус құрастыру жөніндегі әдістемелік нұсқаулық/Методические рекомендации по составлению силлабуса

  №1, 27.08.2022

  7

  Көптілді білім беруді енгізу және ағылшын тілінде оқыту туралы ереже/ Положение о введении полиязычного образования и обучения на английском языке

  №1, 27.08.2022

  8

  Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесі саясаты/Политика системы оценивания результатов обучения

  №3, 28.11.2022

  9

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің білім алушыларына академиялық демалыс беру туралы ереже/Правила предоставления академических отпусков обучающимся Западно-Казахстанского университета им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  10

  Сабақ және білім алушыларды аттестаттау кестесін жасау тәртібі туралы ереже/ Положение о порядке составления расписания занятий и аттестации обучающихся

  №1, 27.08.2022

  11

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемелерін бөлу туралы ереже/ Положение о распределении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова

  №1, 27.08.2022

  12

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару туралы ереже/Правила перевода, восстановления и отчисления обучающихся ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  13

  Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері/Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения

  №1, 27.08.2022

  14

  Білім алушылардың жеке білім беру траекториясын қалыптастыру туралы ереже/Положение о формировании индивидуальной образовательной траектории обучающихся

  №1, 27.08.2022

  15

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде қосымша оқу/жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы ереже/Правила об организации и проведении дополнительного обучения/летнего семестра в ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  16

  М. Өтемісов атындағы  БҚУ-да оқытудың барлық нысандары үшін оқыту нәтижелерін тану және кредиттерді қайта есептеуді жүргізу  тәртібі туралы ереже/Положение о порядке признания результатов обучения и проведения перезачета кредитов для все форм обучения в ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  17

  Мемлекеттік шәкіртақы, Президенттік және университеттің атаулы шәкіртақыларын тағайындау мен төлеу ережесі/Правила назначения и выплаты государственных стипендий, Президентской стипендии и именных стипендий университета

  №1, 27.08.2022

  18

  Дуальды оқытуды ұйымдастыру туралы ереже/ Положение по организации дуального обучения

  №1, 27.08.2022

  19

  Кәсіптік сараманды ұйымдастыру мен өткізу және сараман базалары ретінде ұйымдарды анықтау ережесі /Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения организаций в качестве баз практики

  №1, 25.09.2023

  20

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізу ережесі / Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ЗКУ им.М.Утемисова

  №1, 27.08.2022

  21

  М.Өтемісов атындағы БҚУ  оқытушыларының құзіреттілік үлгісі/Положение

  о компетентностной  модели преподавателя  ЗКУ  им. М.Утемисова

  №5, 29.01.2024

  22

  Бірлескен/Қосдипломды білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру туралы ереже/ Положение о разработке и реализации совместных/двудипломных образовательных программ

  №1, 25.09.2023

   

  Наш адрес

  Республика Казахстан, г.Уральск, пр. Н.Назарбаева 162,

  тел/факс: +7 (7112) 51 26 32, +7 (7112) 51 42 66, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

  Будь на связи